Zimska služba

About Us V3

Ceste Sisak d.o.o. Sisak, temeljem ugovora provodi održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije u zimskom razdoblju, ukupne duljine 1.158,76 km, te nerazvrstanih cesta na području Grada Hrvatska Kostajnica i Općine Dvor.
Pravilnikom o održavanju cesta (NN 90/14) utvrđeno je da zimsko razdoblje u pravilu traje od 15.studenog tekuće do 15.travnja sljedeće godine, te da se ceste održavaju u skladu s Izvedbenim programom zimske službe.

Izvedbeni programa rada zimske službe donosi upravitelj ceste, na prijedlog izvođača radova redovitog održavanja cesta.

Radovi održavanja u zimskom razdoblju su svi oni radovi koji su neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurno odvijanje prometa uz upotrebu zimske opreme.

Obavijest javnosti o prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, ograničenju i zabrani prometa, te obavijesti o izvanrednim uvjetima i posebnim mjerama osigurava naručitelj putem Hrvatskog auto kluba (HAK).

MJESTA PRIPRAVNOSTI

Operativno praćenje radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima, rukovođenje, koordiniranje s ostalim nadležnim pojedincima i službama izvan Tehničke ispostave Hrvatskih cesta i Županijske uprave za ceste provodi Stožer Zimske službe sa sjedištem u Sisku,Lađarska 28C.

Svako mjesto pripravnosti raspolaže potrebnim ljudstvom i mehanizacijom (kamioni opremljeni ralicama i posipačima, specijalna vozila opremljena ralicama i posipačim, , utovarivači.

STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI
Stupnjevi pripravnosti nisu određeni Pravilnikom o održavnju cesta, već samim Izvedbenim programom zimske službe.

I. Pripravnost i dežurstvo podrazumjeva radnje od 0:00 do 24:00 sati radnim danom, subotom, nedeljom i blagdanom u centralnim mjestima pripravnosti prema gore iskazim kapacitetima.

II. Održavanje prohodnost podrazumjeva uvođenje planiranih kapaciteta kada temperatura zraka oscilira oko 0°C, s predvidivom mogućnošću oborina (susnježice ili snijega) te se s obzirom na stupanj pothlađenosti kolnika može pojaviti poledica, te se po određenom redoslijedu izvode radovi na sprječavanju poledice i čišćenju snijega. Kapaciteti održavanja prohodnosti uvode se nakon početka padanja snijega, a kada se ne predviđa dulje trajanje padalina, kao i nakon prestanka padalina u cilju održavanja prohodnosti uz upotrebu zimske opreme.

III. Rad na osiguranju prohodnosti podrazumjeva uvođenje planiranih kapaciteta kada se predviđa intenzivnije i dulje padanje snijega. Po određenom redoslijedu obavljaju se radovi na posipavanju i čišćenju snijega za što se aktivira sva programom predviđena mehanizacija i radnici u centralnom mjestu pripravnosti, odnosno stalnom ili povremenom mjestu pripravnosti. Nakon prestanka padalina zadržavaju se kapaciteti održavanja prohodnosti.

DINAMIKA PROVOĐENJA POJEDINIH AKTIVNOSTI
Održavanje prohodnosti pojedinih cesta u zimskom razdoblju određeno je razvrstavanjem cesta u odnosu na razinu prednosti i osiguranje prohodnosti

Razine prednosti Vrsta javne ceste Osiguranje prohodnosti Prosječni intenzitet snježenja Iznadprosječni intenzitet snježenja
I. Autoceste i brze ceste 24 sata Osiguranje prohodnosti kolnika, važnijih raskrižja, prilaza većim odmorištima i zaustavnih traka Osiguranje prohodnosti jednog prometnog traka i prilaza većim parkiralištima
II. Javne ceste s PGDP>4000, priključne ceste, koje povezuju državne ceste s autocestama, kada je državna cesta prva javna cesta na koju se autocesta priključuje, međunarodnim cestovnim graničnim prijelazima, međunarodnim zračnim lukama, morskim lukama od osobitog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, državnim riječnim lukama, trajektnim lukama kojima se ostvaruje kontinuitet državne cestovne mreže.   od 5:00 do 22:00 sata Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojima do 2 sata između 22:00 i 5:00 sati Osiguranje prohodnosti (kod kolnika s više priometnih trakova samo jednog) s mogućim zastojima do 2 sata između 22:00 i 5:00 sati

III.

Županijske ceste te osobito one koje povezuju državne i županijske ceste s morskim i riječnim lukama županijskog značenja, zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, robnim terminalima, izdvojenim građevinskim područjima i lokalitetima ugostiteljsko turističke i sportsko-rekreacijske namjene, izdvojenim građevinskim područjima proizvodne i poslovne namjene, lokalitetima i građevinama ubilježenim u državnim registrima kao povijesno-kulturna ili prirodna baština, naseljima većim od 300 stanovnika, s tim da je udaljenost početka naselja od razvrstane ceste veća od 500 m te važnije lokalne ceste od 5:00 do 20:00 sati Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojima do 2 sata između 22:00 i 5:00 sati Osiguranje prohodnosti (kod kolnika s više priometnih trakova samo jednog) s mogućim zastojima do 2 sata između 22:00 i 5:00 sati
IV. Ostale lokalne ceste od 7:00 do 20:00 sati, uskladiti s lokalnim potrebama Osiguranje prohodnosti s mogućim kraćim zastojima Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojima do jednog dana
V. Ostale javne ceste i površine, parkirališta, biciklističke staze Uskladiti s javnim potrebama Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojima do jednog dana Osiguranje prohodnosti s mogućim višednevnim zastojima
VI. Ostale javne ceste koje su u zimskom razdoblju zatvoren  -   -  -

 

Pod osiguranjem prohodnosti podrazumijeva se da je javna cesta iz I. I II. razine prednosti prohodna ako visina snijega na kolniku ne prelazi 10 cm, a na drugim cestama 15 cm i ukoliko je promet moguć s vozilima koja imaju zimsku opremu.


Iznimno, u uvjetima vrlo intenzivnog snježenja i uz olujni vjetar i pojavu velikih snježnih zapuha ili snježnih lavina, prohodnost nije nužno osiguravati na javnoj cesti. Isto vrijedi i za iznenadno nastalu poledice na većem području npr. zbog ledene kiše, koju nije moguće otkloniti s raspoloživim sredstvima.


Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik pokriven snijegom ili kada je na kolniku poledica, te je za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom.


Odlukom o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj, Narodne novine br. 145/2013, čl. 193. određuje se obvezna uporaba zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj i to u razdoblju od 15. 11. tekuće godine do 15. 4. iduće godine.".